محورهای اصلی:

 • همبستگی سیاسی نخبگان جهانی،سیاست بین الملل و مقاومت مردم یمن
 • همبستگی حقوقی نخبگان جهانی،حقوق بین الملل و مقاومت مردم یمن
 • همبستگی هنری نخبگان جهانی، هنر متعهد و مقاومت مردم یمن
 • همبستگی ادبی نخبگان جهانی، ادبیات پایداری و مقاومت مردم یمن
 • جامعه شناسی مقاومت مردم یمن، گروه های فعال در مقاومت یمن و نخبگان همبسته جهانی
 • همبستگی فرهنگی نخبگان جهانی بامقاومت مردم یمن

محورهای فرعی:

 • گونه‌شناسی نخبگان نظامی، سیاسی، هنری و اجتماعی درگیر در مقاومت مردم یمن
 • گونه‌شناسی نخبگان مخالف، موافق و بی‌تفاوت نسبت به مقاومت مردم یمن
 • دلایل، اهداف و انگیزه‌های همبستگی نخبگان با مقاومت مردم یمن
 • نخبگان از نظریه‌پردازی تا عمل
 • جامعه‌شناسی نخبگان همبسته با مقاومت مردم یمن
 • ابزارهای ابراز همبستگی نخبگان نسبت به مقاومت مردم یمن
 • مبانی اعتقادی و اندیشگانی نخبگان در همبستگی با مقاومت مردم یمن
 • آینده پژوهی و آسیب‌شناسی همبستگی نخبگان با مقاومت مردم یمن
 • الگوهای نظری و عملی مقاومت اسلامی مردم یمن
 • ریشه‌های اندیشه‌ای مقاومت مردم یمن
 • سازمانهای بین المللی -منطقه‌ای و مقاومت مردم یمن
 • جریان‌های معارض مقاومت مردم یمن
 • حکمرانی و مقاومت مردم یمن
 • مردم و مقاومت مردم یمن
 • فضای مجازی و مقاومت مردم یمن
 • آسیب‌شناسی مقاومت مردم یمن
 • جامعه شناسی گروه‌های درگیر در مقاومت مردم یمن
 • هویت، ارزشها و تغییرات اجتماعی در مقاومت مردم یمن
 • فرقه‌ها، مذاهب و اقوام در مقاومت مردم یمن
 • جوانان و مقاومت مردم یمن
 • زنان و مقاومت مردم یمن
 • مقاومت مردم یمن از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
 • مقاومت مردم یمن از منظر حقوق بین الملل توسل به زور
 • حق مقاومت مردم یمن از منظر حقوق بین‌الملل
 • مقاومت مردم یمن و صلح
 • مقاومت مردم یمن و منازعه
 • واکاوی شاخصه‌های مقاومت و پایداری در ادب معاصر یمن
 • ادبیات پایداری یمن و بررسی ریشه‌ها و علل فرهنگی- تاریخی یمن
 • بازنمایی حق طلبی و مبارزات ادبی شاعران و نویسندگان متعهد یمن
 • انعکاس موضوع فلسطین در آثار ادبی ادیبان یمن
 • بررسی جلوه‌های جامعه‌شناسانه و انسان‌شناسانه در ادبیات مقاومت یمن
 • پژوهش‌های تطبیقی ادبیات مقاومت یمن