به استحضار نویسندگان محترم می‌رساند جهت ارسال مقاله، رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله الزامی بوده و در صورت عدم رعایت، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد . 

   زبان همایش

     زبان همایش، فارسی، عربی، انگلیسی است.

 

     شرایط علمی

1- مقاله باید نتیجه کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.        

2- مقاله باید اصیل و مبتکرانه باشد.

3- در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

4- مقاله باید تحلیلی، انتقادی و در عین حال اصیل باشد؛ بنابراین، ترجمه و گردآوری در این همایش جایی ندارد.

 

      شرایط نگارش مقاله

مقاله از نظر نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت شود.

 مقاله باید بدین ترتیب تنظیم شود:

الف- عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 ب-  مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌­خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی و شماره تماس و نشانی پست الکترونیک نویسنده) و مشخصات مسئول مکاتبات، در یک برگ ضمیمه، ارسال شود.

 ج- چکیده فارسی، عربی و انگلیسی، هریک حداقل 150 و حداکثر 300 کلمه باشد. چکیده باید دارای 5 بخش مجزا شامل: هدف، روش‌شناسی پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری باشد.

 د-کلیدواژه فارسی، عربی و انگلیسی همانند هم و حداکثر شش کلمه باشد. 

ه- بیان مساله، شامل بیان کلیات، سوال پژوهش و فرضیه در صورت وجود، پیشینه تحقیق و نوآوری.

و- بدنه اصلی مقاله، شامل تحلیل، تفسیر، استدلال‌ها و نتایج تحقیق است.

ز- نتیجه‌گیری

ح- فهرست منابع

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار) ، عنوان کتاب ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر.

مجله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) ، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره، (شماره):  شماره صفحات مقاله در مجله.

سایت‌های اینترنتی:  نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، عنوان موضوع «داخل گیومه»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک 

ارجاعات :

ارجاعات باید به صورت درون­ متنی و  داخل پرانتز باشند و به ­ترتیب: نام­ خانوادگی نویسنده (شهرت)، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال (احمدیان، 1380، ج2، ص275)

  مقاله باید حداکثر در 20 صفحه 23 سطری تنظیم شود.

     اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بلافاصله پس از عبارت فارسی آن در داخل پرانتز در متن مقاله ذکر شود.

    این همایش در قبول یا رد مقاله و همچنین در ویراستاری آن آزاد است.

  مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.

 

     شرایط پذیرش اولیه

   1- مقاله باید دارای ویژگی‌های بند دوم «شرایط علمی» باشد و بر اساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم ‌شود و به صورت تایپ‌شده در برنامه 2007Word با قلم   B Badr13 ارسال گردد.

    2- مقالاتِ برگرفته از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام وی نیز به عنوان نفر اول در مقاله ذکر شود.

    3-  نویسنده باید متعهد شود که این مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله یا همایش دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که تکلیف آن  در این همایش مشخص نشده است، آن را برای همایش یا مجله دیگر ارسال نکند.