دبیرخانه همایش: 

تلفن: 66495234-021

نمابر:66498482-021

پست الکترونیک: icsery@shahed.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.