شورای سیاستگذاری

دکتر احمد چلداوی

دکتر احمد چلداوی

رئیس
رئیس دانشگاه شاهد
استاد سید احمدساویز

استاد سید احمدساویز

عضو شورای سیاستگذاری
مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد
دکتر شهریار بیژنی

دکتر شهریار بیژنی

عضو شورای سیاستگذاری
معاون پژوهش و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
دکتر مهدی نادری

دکتر مهدی نادری

دبیر شورای سیاستگذاری
معاون فرهنگی و اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

کمیته علمی

دکترشهره پیرانی

دکترشهره پیرانی

دبیر علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

کمیته علمی روابط بین‌الملل

دکتر علی آدمی

دکتر علی آدمی

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر فؤاد ایزدی

دکتر فؤاد ایزدی

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مطالعات آمریکا دانشگاه تهران
دکتر سید روح‌الله حاج‌زرگر باشی

دکتر سید روح‌الله حاج‌زرگر باشی

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید محمد مرندی

دکتر سید محمد مرندی

عضو کمیته علمی
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
دکتر سید احمد نکویی

دکتر سید احمد نکویی

عضو کمیته علمی
دکتری روابط بین‌الملل و دیپلمات
دکتر بهاره سازمند

دکتر بهاره سازمند

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
دکتر حسین آجورلو

دکتر حسین آجورلو

عضو کمیته علمی
مدیر گروه مطالعاتی غرب آسیا و آفریقا موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار
دکتر یحیی جهانگیری

دکتر یحیی جهانگیری

عضو کمیته علمی
مدیرکل ارتباطات، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه مذاهب اسلامی

کمیته علمی حقوق بین الملل

دکتر الهام امین زاده

دکتر الهام امین زاده

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران
دکتر توکل حبیب‌زاده

دکتر توکل حبیب‌زاده

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش

دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر احمد مؤمنی‌‌راد

دکتر احمد مؤمنی‌‌راد

عضو کمیته علمی
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کمیته علمی ادبیات پایداری

دکتر فریده داوودی مقدم

دکتر فریده داوودی مقدم

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه ادبیات پایداری دانشگاه شاهد
دکتر محمدصادق بصیری

دکتر محمدصادق بصیری

عضو کمیته علمی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه باهنر کرمان
دکتر احمد فروزان‌فر

دکتر احمد فروزان‌فر

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه ادبیات پایداری دانشگاه شاهد

کمیته علمی علوم سیاسی

دکتر سعدالله زارعی

دکتر سعدالله زارعی

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عباس کشاورز شکری

دکتر عباس کشاورز شکری

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد
دکتر مهدی نادری

دکتر مهدی نادری

عضو کمیته علمی
استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد
دکتر جبار شجاعی

دکتر جبار شجاعی

عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
مدیر اندیشکده راهبردی مقاومت
دکتر عابد اکبری

دکتر عابد اکبری

عضو کمیته علمی
کارشناس مسائل اروپا و مدیر عامل موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر

کمیته علمی جامعه شناسی

دکتر قاسم ابراهیمی‌پور

دکتر قاسم ابراهیمی‌پور

عضو کمیته علمی
استادیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
دکتر داوود رحیمی سجاسی

دکتر داوود رحیمی سجاسی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد
دکتر محسن مسعودیان

دکتر محسن مسعودیان

عضو کمیته علمی
دکترای جامعه‌شناسی شیعه

کمیته اجرایی

دکتر رضا محمدصالحی

دکتر رضا محمدصالحی

دبیر اجرایی
و عضو شورای سیاستگذاری
مدیر امور مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
دکتر وحید حقیقت دوست

دکتر وحید حقیقت دوست

عضو کمیته اجرایی
مسئول کمیته فناوری اطلاعات
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
دکتر ایمان زمانی

دکتر ایمان زمانی

عضو کمیته اجرایی
مسئول کمیته روابط بین‌الملل
مدیر روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
سعید صادقی

سعید صادقی

عضو کمیته اجرایی
مسئول کمیته روابط عمومی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شاهد
محمدپاپی نژاد

محمدپاپی نژاد

عضو کمیته اجرایی
مسئول کمیته تشریفات و حراست
سرپرست مدیریت حراست دانشگاه شاهد
محمدرضا تفتیان

محمدرضا تفتیان

عضو کمیته اجرایی
مسئول کمیته مالی
مدیر امور مالی دانشگاه شاهد
عبدالخالق همتی

عبدالخالق همتی

عضو کمیته اجرایی
مسئول کمیته تدارکات
مدیر تدارکات دانشگاه شاهد
امین کبودی

امین کبودی

عضو کمیته اجرایی
مسئول کمیته فرهنگی
مدیر امور اجرایی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شاهد